En hälsosam arbetsplats

A healthy work place

Liopep är ett roligt och socialt pausprogram för att minska det långvariga stillasittandet och öka fysisk aktivitet under arbetsdagen. Aktiva pauser:

Liopep is a fun and social break program that aims to reduce periods of sedentary work and increase physical activity throughout the work day. Active breaks:

  • Förebygger arbetsskador
    Prevents work-related injuries
  • Ökar gemenskapen på arbetsplatsen
    Improves the workplace community
  • Möjliggör återhämtning under arbetsdagen
    Allows for recovery during the work day

Insatser för att öka fysisk aktivitet leder inte per automatik till att ens långvariga stillasittande minskar. Liopep är utvecklat för att bryta upp stillasittandet och bidra till ett hälsosamt arbetsliv.

Efforts to increase physical activity does not automatically lead to a decrease in a person's sedentary routines. Liopep is developed especially to tackle sedentary work and contributes to a healthy work routine.

Dags för en paus

Time for a break

Arbete framför en dator innebär ofta stillasittande under långa perioder, kanske främst när du jobbar hemifrån. Även om konsekvenserna av detta är väl dokumenterat så finner vi det oftast svårt att bryta upp med regelbundna, hälsosamma raster.
Liopep är ett program som använder koncept från spelifiering för att hjälpa oss att ta regelbundna pauser under arbetet. Med hjälp av vårt påminnelseverktyg, vår blandning av pausaktiviteter och våra gruppbaserade utmaningar så hoppas vi att dina raster blir något att se fram emot.

While working in front of a computer, it's easy to be stationary for long periods of time, especially if you're working from home. Even though the consequences of a sedentary work style are well studied, we often find it hard to make time for regular, meaningful breaks.
Liopep is a program that uses gamification concepts to encourage us to take regular breaks at work. With the help of our reminder tool, our vast array of physical activities and community based challenges, we hope to make these breaks something to look forward to.

Ett spelifierat pausprogram

A gamified break program

Baserat på forskning

Based on research

Liopep är en avknoppning från forskning som utförts på Linköpings Universitet.

Liopep is an offshoot of research done at Linköping University.

Roligt att använda

Fun to use

Ett enkelt pausprogram som påminner om att ta en aktiv paus under arbetsdagen. Var fysiskt aktiv genom att spela roliga spel med kroppen som skapar rörelsevariation under arbetsdagen.

A straightforward break program that reminds you to take an active break during your work day. Be physically active by playing engaging games with your body which leads to ergonomic variations during your work day.

Aktiv arbetsdag

A more active work day

Schemalagda påminnelser och timer för att bryta stillasittandet minskar det långvariga stillasittandet och ökar den fysiska aktiviteten under arbetsdagen.

Scheduled reminders and a timer is used to reduce sedentary work and increase your physical activity during the day.